петък, 8 юли 2011 г.

ReValue can not be a trademark in Europe - ReValue не може да бъде търговска марка в Европа


The General Court излезе с решение по дело T-487/09 , което касае отказ на OHIM да регистрира европейска марка ReValue за класове 35, 36, 42.
Съдът потвърждава решението на OHIM за отказ на регистрацията. Заявената марка е в стандартен шрифт, потребителите ще възприемат думата като Ново оценяване, което прави марката описателна за услугите посочени в класове 35, 36 и 42.
информация на Marques Class 46.
English version

The General Court ruled in Case T-487/09 which concerns the refusal of OHIM to register the European trademark ReValue for classes 35, 36, 42.
The court upheld the decision of OHIM to refuse this registration. The applied trademark is in a standard font, consumers will perceive the word as a new assessment which makes the mark descriptive of the services mentioned in classes 35, 36 and 42.
information Marques Class 46.