петък, 15 юли 2011 г.

The usual form of the watch can not be a trademark - Обичайната форма на часовник не може да бъде търговска марка


Съдебното дело е T-235/10 Timehouse v OHIM.
Според решението на Европейския съд заявената от Timehouse форма на часовници, като европейска марка не може да бъде регистрирана в клас 14. Решението на OHIM да откаже регистрацията на абсолютни основания е правилно. Заявената форма е широко разпространена, неотличителна и не се различава значително от обичайната форма характерна за часовниците.

English version

The case is T-235/10 Timehouse v OHIM.
According to the decision of the European Court, Timehouse applied for European mark which has a form of ordinary watches which can not be registered in class 14. The decision of OHIM to refuse registratio on absolute grounds is correct. The requested form is widespread, non-distinctive and does not differ significantly from the usual form characteristic for
watches .