вторник, 12 юли 2011 г.

Warnings for Internet users in the U.S. - Предупреждения за интернет потребителите в САЩ


След дълго продължили дискусии и преговори американските интернет доставчици най-накрая склониха да подпишат “Memorandum of Understanding”, споразумение което има за цел предприемане на действия срещу нарушители на авторски права в интернет. AT&T, Cablevision Systems, Comcast, Time Warner и Verizon се съгласиха да си сътрудничат с the MPAA (The Motion Picture Association of America чийто членове са Disney, Sony, Paramount, Warner Bros и Twentieth Century Fox), the Recording Industry Association of America (представляваща компании, като Universal, EMI North America, Warners and Sony) , the IFTA (представляваща независимите продуценти на музика и аудио-визуални произведения) и A2IM, която представлява независимите звукозаписни компании.
Memorandum of Understanding” е основан на системата за авторскоправни предупреждания, чиято цел е да предупреждава интернет потребителите за евентуално наличие на нарушаване на авторски права. Целта е да се преодолее един от основните доводи срещу невинността на крайния потребител, а именно че той не е бил осведомен, че нарушава авторски права.
Все пак това споразумение не предвижда предприемане на законови мерки срещу крайните потребители в интернет, както и не предвижда да се предоставя информация за такива потребители на притежателите на авторски права.
То представлява един среден вариант при който има някакъв напредък в борбата с интернет пиратството но от друга страна не се предприемат крайни мерки срещу интернет потребителите.
информация на The 1709 Blog.

English version

After long discussions and negotiations the U.S. Internet service providers finally inclined to sign "Memorandum of Understanding", an agreement which aims to take action against users who violate copyright on the Internet. AT & T, Cablevision Systems, Comcast, Time Warner and Verizon have agreed to cooperate with the MPAA (The Motion Picture Association of America whose members are Disney, Sony, Paramount, Warner Bros and Twentieth Century Fox), the Recording Industry Association of America ( representing companies such as Universal, EMI North America, Warners and Sony), the IFTA (representing independent producers of music and audio-visual works) and A2IM, which represents independent record labels.
"Memorandum of Understanding" is based on a system of copyright
alerts designed to warning Internet users about the existence of possible copyright infringement. The aim is to overcome one of the main arguments against innocence of the end user, namely that he was not aware that violate copyrights.
However, this agreement does not provide any enforcement actions against the Internet users and it is not intended to provide information about such users to copyright holders.
It is a middle option where there is some progress in combating with internet piracy, but on the other hand does not take extreme measures against Internet users.
The information on 1709 Blog.