петък, 26 август 2011 г.

Anheuser-Busch wants to register the codes of cities as trademarks for beer - Anheuser-Busch иска да регистрира кодове на градове, като марки за бира

Anheuser-Busch Inc. са подали 16 заявки за търговски марки в САЩ, които представляват телефонните кодове на едни от най-големите градове в Америка, като Cleveland (216), Dallas (214), Denver (303), Houston (713), Las Vegas (702), Miami (305), Nashville (615) и др.
Тези заявки обаче повдигат един интересен въпрос.
Законодателството в САЩ не допуска регистрацията на марка, която е идентична на географско наименование или може да се свърже с такова.
Тук ще бъде интересно дали Американското патентно ведомство ще откаже регистрацията на тези марки, които реално представляват телефонните кодове на градове, някои от които доста популярни.
Преди време е имало и други опити за регистрация на подобни кодове, като марки конкретно за бира но ако успее да регистрира посочените марки Anheuser-Busch Inc. ще бъде първата компания с подобни марки, които не включват други елементи в състава си.
информация на IP Spotlight.

English version

Anheuser-Busch Inc. have submitted 16 applications for trademarks in the U.S. which represent telephone codes of one of the largest cities in America such as Cleveland (216), Dallas (214), Denver (303), Houston (713), Las Vegas (702) , Miami (305), Nashville (615) and others.
These requests, however, raising an interesting question.
U.S. law does not permit registration of a mark which is identical to a geographical name or may be associated with it.
It will be interesting weather the U.S. Patent Office will refuse the registration of those marks which actually represent telephone codes of cities, some of which are quite popular.
Some time ago there were other attempts for registration of such codes as trademarks specifically for beer but if it succeed to register those marks Anheuser-Busch Inc. will be the first company with such marks which not include other elements in its composition.
information on IP Spotlight.