сряда, 10 август 2011 г.

A battle between Heineken and Olm - Битка между Heineken и Olm


Интересна битка възникна между холандските пивоварни Heineken и Olm.
Причината за възникналия спор е в буретата за наливна бира. Оказва се че тези от тях които са брандирани с марката и логото на Heineken в последствие се презареждат наново с по-евтина бира от Olm след което достигат до барове и ресторанти.
Според Heineken по този начин Olm нарушават права върху търговски марки притежание на компанията, тъй като буретата са брандирани с тях, а с презареждането им Olm осъществява търговска дейност.
Според Olm в случая няма нарушаване на права върху интелектуална собственост, тъй като презареждането на подобни бурета е нормална практика в Холандия, като посочват, че дори Heineken правят това.
Предстой съдът в Хага да се произнесе по това дело.
Двете компании имаха и друг спор помежду си относно претенции на Heineken, че Olm имитират техния етикет.
По-ранно тази година Европейският съд обаче вече се произнесе по сходно дело, в чиято основа стояха бутилки за газ.
Според съда след продажбата на подобни брандирани с марки бутилки на индивидуални потребители и изчерпването на газта в тях, притежателят на марките не може да предотврати те да бъдат презареждани отново с газ от трета страна.
информация на Marques Class 46.

English version

An interesting battle between Dutch brewers Heineken and Olm.
The reason for the dispute is casks with beer. It turns out that those who are branded with the mark and logo of Heineken subsequently were refilled again with cheaper beer from Olm and then reach to bars and restaurants.
According to Heineken thus Olm infringing trademarks owned by the company as
casks were branded with them, and by refilling Olm make a business.
According to Olm in case there is no infringement of intellectual property rights, since overcharging such
casks is normal practice in the Netherlands, they indicating that even Heineken doing that.
Forthcoming the Hague court will rule on this case.
The two companies had another dispute among themselves on the claims of Heineken that Olm mimics their label.
Earlier this year the European Court has already ruled on a similar case in which stood gas
bottles .
According to the court after the sale of such
branded with marks bottles to individual consumers and after the consumed of the gas in them, the proprietor of trademarks can not prevent this bottles to be refilled again with gas from a third party.
information Marques Class 46.