понеделник, 29 август 2011 г.

Can one patent make 1.000 jobs? - Може ли един патент да създаде 1000 работни места?


Постоянно говорим как интелектуалната собственост набира все по-голямо значение в наши дни. Но обяснението за това винаги е някакси косвено, без показване на директната връзка с реалния живот.
Поради тази причина е интересно да посочим един директен пример за ролята на интелектуалната собственост.
Innovationpartners съобщава новината как една малка датска компания става успешна залагайки на своята интелектуална собственост.
Тази компания има едва 15 служители, но патентова всяко свое изобретение. Така един ден те продават патент за технология за газифициране на Шел. Резултатът е че сега тази датска компания има вече 1000 служитела и вече не е толкова малка.
Въпрос на съобразителност.

English version

We constantly talk about how intellectual property is becoming more important nowadays. But the explanation for this is always somehow indirectly, without showing the direct connection to the real life.
Therefore, it is interesting to point out a direct example of the role of intellectual property.
Innovationpartners told about how a small Danish company is successful through its intellectual property.
This company has only 15 employees, but they patented each of their invention. So one day they sell the patent for technology for gasification to Shell.
The result is that now this Danish company has
1,000 employees and is no longer so small.
Question of wits.