понеделник, 22 август 2011 г.

Czechs prevailed against Austria and Germany and defended their GIs - Чехите надделяха над Австрия и Германия и защитиха географските си означения

Европейската комисия оповести своите решения касаещи заявки за регистрация на географски означения от Чехия.
Те касаят специфичен вид сладкиши- кръгли вафли произвеждани в Чехия, а именно ‘Karlovarské trojhránky и Karlovarské oplatky.
Според възраженията подадени от Австрия и Германия тези наименования са станали родови в двете страни, освен това вече има регистрирани сходни такива марки.
Европейската комисия счита че не са предоставени достатъчно доказателства които да показват, че двете наименования са станали родови понятия в Германия и Австрия относно посочените хранителни продукти.
Колкото до съществуващите регистрации на търговски марки, според Комисията те могат да съществуват едновременно с географските означения тъй като не са достатъчно сходни.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Commission announced its decisions regarding applications for registration of geographical indications from the Czech Republic.
They refer to a specific type of round wafers manufactured in the Czech Republic, namely 'Karlovarské trojhránky and Karlovarské oplatky.
According to the objections submitted by Austria and Germany, these names have become generic in both countries, moreover, it already has similar registered trade marks.
The European Commission considers that there is no sufficient evidences which to show that the two names have become generic terms in Germany and Austria concerning those food products.
As to existing registrations of trademarks, according to the Commission they can coexist with GIs as they are not sufficiently similar.
More information can be found here.