вторник, 16 август 2011 г.

Google bought Motorola Mobility for 12.5 billion dollars - Google купи Motorola Mobility за 12,5 милиарда долара

Новината на деня е че Google купи Motorola Mobility за 12,5 милиарда долара.
Какво означава това?
Значението на тази сделка е ясно- Google навлиза в света на мобилната комуникация с всичка сила.
До момента Motorola беше една от компаниите които твърдо залагаше на платформата Android за своите мобилни телефони. С тази сделка Google освен, че притежава Android ще започне и да произвежда мобилни телефони и други комуникационни средства.
По този начин компанията ще стане реален конкурент на Apple, Microsoft и Nokia на IT пазара по света.
Освен това чрез сделката Google придобива и патентното портфолио на Motorola, което наброява близо 17 000 патента.
Това е важна стъпка в стратегията на Google, като се има предвид, че преди месец компанията загуби сделката за патентното портфолио на Nortel купено от Apple и Microsoft.
С една дума глобалната конкурентна битка на IT пазара става все по-сложна и все по-ожесточена.
Въпросът сега е как ще реагират компании, като HTC и Samsung, които са партньори на Google в момента използвайки софтуера Android. Реално по този начин Google става техен конкурент на пазара на мобилните комуникации.
Друго интересно нещо в този случай е как изцяло виртуална компания, като Google се материализира в реалния пазар, чрез предлагане на реални материални продукти.
Това е пример за силана на интелектуалната собственост, като актив. Реално Google показва как нематериалните активи могат да бъдат изходна база за създаване на нови пазари и материализацията им под формата на продукти. Тоест тук имаме преход от виртуален към материален бизнес.

English version

The news of the day is that Google bought Motorola Mobility for 12.5 billion dollars.
What does this mean?
The importance of this transaction is clear - Google enters into the world of mobile communications with all force.
At this moment, Motorola has been one of the companies that bet on an
Android platform for their mobile phones. With this acquisition Google, except that it has Android, will start producing mobile phones and other communication tools.
Thus the company will become a real competitor to Apple, Microsoft and Nokia on the IT market.
Furthermore,
with this deal Google acquired the patent portfolio of Motorola, which consists of approximately 17,000 patents.
This is an important step in the strategy of Google given that a month ago the company lost the deal for the patent portfolio of Nortel bought by Apple and Microsoft.
In short, the global competitive battle on the IT market is becoming increasingly complex and increasingly fierce.
The question now is how companies like
HTC and Samsung will react. They are partners of Google because they currently use Android. Actually by this way Google becomes their competitor on the market of mobile communications.
Another interesting thing in this case is how completely virtual company like Google is materializing in the real market by offering real tangible products.
This is an example of the strength of intellectual property as an asset. Google actually shows how intangible assets can be a starting point for creating new markets and their materialization in the form of products. So here we have a transition from virtual to physical business.