петък, 19 август 2011 г.

How to prove use of a trademark in Canada? - Доказване използване на една марка в Канада


Интересен случай от Канада.
Регистрираната марка THE SPORTS AUTHORITY е използвана за означаване на верига магазини в страната. Но магазините затварят врати през 2000 година.
Собственикът на търговската марка в момента се опитва да запази правата си върху нея, за което обаче трябва да докаже, че тя е използвана реално в Канада.
Притежателят на марката предоставя доказателство, че все още я използва за означаване на интернет сайт за продажба на стоки от САЩ но не и от Канада. Все пак този сайт е достъпен от потребителите в Канада.
Съдът прима че това е достатъчно доказателство за реалното използване на марката в страната. Според съдът използването трябва да бъде тълкувано в широк смисъл. Не е необходимо винаги да има наличие на продажби и реклама. Достатъчно е потребителите в страната да имат изгода от съответната марка.
Това решение е много интересно макар да касае случаи на марки за услуги то се различава в определена степен с доста по строгите изисквания на Европейския съд относно реалното използване на една марка.
информация на ipblog.ca

English version

An interesting case in Canada.
A registered trade mark THE SPORTS AUTHORITY was used for a chain of stores in the country. But the store closed its doors in 2000.
The trademark owner is currently trying to preserve the rights over this mark, however, he must prove that it is actually used in Canada.
The proprietor provides proof that he still uses it for a website for selling goods from the U.S. but not from Canada. However, this site is accessible by users in Canada.
The Court recognize that this is sufficient evidence of actual use of the mark in the country. According to the court the using must be interpreted broadly. It is not always necessary to have the presence of sales and advertising. It is enough customers to benefit from the trademark.
This decision is very interesting although it concerns the case of service marks it differs to some extent with much stricter requirements of the European Court on the actual use of a trademark.
information ipblog.ca