вторник, 23 август 2011 г.

SHOCK - HP sells its PC business - ШОК - HP продава компютърният си бизнес


Най-големият производител на персонални компютри в света Hewlett-Packard оповести намерението си да се раздели със своята дивизия PCG, която отговаряше за бизнеса с персонални компютри, таблети, смарт, смарт телефони и webOS.
Според Борда на директорите на компанията, HP ще преструктурира своя бизнес, като го ориентира повече към фирмени клиенти.
Според слухове цената на която HP може да се съгласи да продаде PCG е около 15 милиарда долара.
С тази си стъпка компанията се приближава до политиката на IBM, която преди 6 години продаде PC бизнесът си на китайската Lenovo.
Причините за това решение на HP са много. В момента света на персоналните компютри е под силен натиск от новите продукти, като смарт телефоните и таблетите, чиито продажби се повишават с по-голям темп от тези на компютрите.
Компании, като Apple, Samsung, HTC и Accer навлязоха сериозно на всички фронтове в конкурентната борба, което усложни още повече ситуацията за компании с традиции, като HP.
В момента изключително интересен въпрос е кой ще купи бизнесът на HP.
Като цяло са се оформили няколко конкуриращи се групи компании- APPLE, Google-Motorola, Microsoft-Nokia, Dell, Samsung, Lenovo.
Това би било стратегическа сделка за тези компании, която може да ги затвърди на лидерската позиция на IT пазара.
А в момента новият номер едно ще бъде кой, ами APPLE, пореден успех за компанията и то в рамките само на една година.

English version

The biggest producer of personal computers in the world, Hewlett-Packard announced its intention to split up its division PCG, which was responsible for business with PCs, tablets, smart phones and webOS.
According to the Board of Directors of the company, HP will restructure its business to be more oriented towards business customers.
According to rumors the price at which HP may agree to sell the PCG is about $ 15 billion.
With this step the company is close to the policy of IBM, which six years ago sold its PC business to China's company Lenovo.
The reasons for this decision of HP, are many. Currently the PC world is under pressure from new products like smart phones and tablets whose sales rose by a higher rate than those of computers.
Companies like Apple, Samsung, HTC and Accer entered seriously on all fronts in the competitive struggle which further complicate the situation for companies with traditions such as HP.
Now it is a very interesting question who will buy the business of HP.
As a whole, the market had formed several competing groups of companies - APPLE, Google-Motorola, Microsoft-Nokia, Dell, Samsung, Lenovo, Accer.
That would be a strategic deal for those companies that can strengthen them to the leadership of the IT market.
And now the new number one will be APPLE, another success for the company and everting within just one year.