петък, 5 август 2011 г.

Virgin moves its IP business in Switzerland - Virgin мести IP бизнесът си в Швейцария


IP Finance съобщава новината за решението на Virgin да премести подразделението си отговарящо за интелектуалната собственост на компанията в Швейцария. Като основни причини за това се изтъкват желанието на Virgin за развитие на нови пазари и международно развитие основано на бранд мениджмънта.
Подобни практики на големите корпорации по света не са рядкост. Чрез обособяване на интелектуалната собственост в самостоятелно подразделение се постигат редица ползи, като намаляване на данъците, гъвкавост при управлението на интелектуалната собственост, използване на IP активите в международен план и тн.

English version

IP Finance reported the news of the decision of Virgin to move its division responsible for the intellectual property of the company in Switzerland. As main reasons for this, the company emphasizes its desire to develops in new markets and international development based on brand management.
Such practices of large corporations around the world are not uncommon. By creating intellectual property in separate division they achieved a number of benefits such as tax cuts, flexibility in the management of intellectual property, use of IP assets internationally and so on.