петък, 23 септември 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. САЩ правят крачка напред, а какъв е следващият ход на Европа? - коментар на президента на EPO Беноа Батистели За повече информация тук.

2. USPTO създаде уебсайт, на който ще публикува информация за нови промени в патентното право. За повече информация тук.

3. Сенатът гласува America Invent Act с 89 гласа „за” и 9 гласа „против”.
За повече информация тук.

4. „Публичното изпълнение” – двама души са компания, един човек тълпа ли е?
За повече информация тук.

5. Как да изберете и защитите ценна търговска марка
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. U.S. made ​​a step forward, but what is the next move in Europe? - Comments by the President of the EPO Batisteli Benoit. For more information here.

2. The USPTO has established a website which will publish information about new changes in the patent law. For more information here.

3. The Senate voted America Invent Act by 89 votes "for" and 9 votes "against".
For more information here.

4. "Public performance" - two people are a company, can be one man a crowd?
For more information here.

5. How to select and protect one valuable brand.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.