четвъртък, 29 септември 2011 г.

Statistics from OHIM- August 2011 - Статистика от OHIM- Август 2011


OHIM публикува статистика относно заявките и регистрациите на търговски марки и промишлени дизайни на Общността през месец Август 2011. Данните са както следва:

2011 2010
Community trade mark applications received 7 899 6 819
Community trade mark applications published 8 474 8 055
Community trade marks registered (certificates issued) 7 330 7 934
Community trade mark renewal applications - 1 432
Registered Community designs received 5 178 4 744
Registered Community designs published 5 284 5 222

English version

OHIM publishes statistics regarding applications and registrations of Community trademarks and industrial designs for August 2011. Data are as follows: