петък, 7 октомври 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. Според анализатори Microsoft получава $ 444 милиона годишно от лицензи за Android.
За повече информация тук.

2. Авторското право срещу Закона за конкуренцията – ново начало за европейските радио и телевизионни предавания?За повече информация тук.

3. Бъдещето на нетрадиционните търговски марки в Европа.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Analysts say Microsoft gets $ 444 million annually from licenses for Android.
For more information here.

2. Copyright law against the competition - a fresh start for European radio and television broadcasts? For more information here.

3. The future of non-traditional trademarks in Europe.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.