сряда, 19 октомври 2011 г.

JumboLine can not be a trademark in Switzerland - JumboLine не може да бъде търговска марка в Швейцария


Едно изключително интересно решение на Административния съд в Швейцария, което потвърждава решението на Патентното ведомство да откаже регистрацията на марка JumboLine за прозорци на абсолютни основания. Причините според съда са че първата част от марката Jumbo ще се възприеме от потребителите като знак за размер (голям), а втората част от марката Line, като продуктова линия. Тоест потребителите биха възприели марката, като линия за големи прозорци.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния съд но шансовете за успех за малки с оглед на факта, че през последните 12 години съдът е потвърждавал в почти всички случаи решенията на Патентното ведомство, когато е ставало дума за отказ на абсолютни основания.
Това потвърждава изключително стриктната политика на властите в страната по този въпрос.
информация на Marques Class 46.

English version

A very interesting decision of the Administrative Court of Switzerland which upheld the decision of the Patent Office to refuse registration of a trademark JumboLine for windows on absolute grounds. According to the court the reasons are that the first part of the mark Jumbo will be perceived by consumers as sign of size (big) and the second part of the mark Line as a product line. That is, consumers would perceive the mark as a line of big windows.
The decision could be appealed to the Supreme Court but the chances for success are small taking into account the fact that in the last 12 years the court almost always agree with the Patent Office when it was matter of refusals on absolute grounds.
This confirms the very strict policy of the authorities in the country on this issue.
information Marques Class 46.