понеделник, 31 октомври 2011 г.

Nike lost a lawsuit concerning trade mark Dynamic support - Nike загуби съдебно дело относно заявка за марка Dynamic support


В дело T-512/10 Европейският съд излезе с решение, споде което потребителите биха идентифицирали израза ‘dynamic support’, като описателен за характеристиката на стоката обувки.
Предлагането на динамика за подобни стоки е съществен елемент при тяхното маркетиране, което влияе и на потребителския избор.
Поради тези причини заявката за марка ‘Dynamic support’ с притежател NIKE е отхвърлена на абсолютни основания.
информация на Marques Class 46.

English version

In Case T-512/10 the General Court issued a decision, said that consumers would identify the expression 'dynamic support' as descriptive for the characteristics of shoes.
Offering dynamics regarding such goods is an essential element in their marketing which affects consumer choice.
For these reasons the trademark 'Dynamic support' applied by NIKE was rejected on absolute grounds.

information Marques Class 46.