вторник, 11 октомври 2011 г.

Procedural errors in opposition proceeding- Patrick Holding v. Adidas - Процедурни грешки при водене на опозиция - Patrick Holding v. Adidas

Европейският съд се произнесе по дело между Patrick Holding и Adidas. Първата компания е заявила следната европейска марка:


Adidas притежава по-ранна марка в Германия:


Това дело е много показателно, че понякога е без значение какви са аргументите за сходство или идентичност при опозиции на търговски марки. В конкретния случай съдът потвърждава решението на Апелативния борд и отхвърля опозицията. Основанието е процедурна грешка допусната от Adidas, която се изразява в непредоставяне в срок на превод на свидетелството за регистрация на по-ранната марка. Това от своя страна е причина да се счете, че няма доказване на съществуването на по-ранната марка, което реално проваля опозицията.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in a case between Patrick Holding and Adidas. The first company has applied for the following European trademark:
Adidas has an earlier trade mark in Germany:
This case is very significant that sometimes it's no matter what arguments for similarity or identity in opposition were being submit. In this case, the court upheld the Board of Appeal decision and dismissed the opposition. The ground is a procedural error made by Adidas, which is expressed in failure to submit a translation of a registration certificate of the earlier mark. This in turn is reason to consider that there is no proof of the existence of the earlier mark, which failed the opposition.
information Marques Class 46.