понеделник, 10 октомври 2011 г.

Similarity between two marks representing the letter A - Сходство между марки представляващи буква А


Европейският съд се произнесе по дело T-174/10, с което отхвърли жалбата срещу решение на Апелативния борд, според който няма сходство между марка представляваща буква А и друга марка А с изображение на два рога за класове 18 и 25.
Според съда има много малко сходство във визуално и концептуално естество но слабата отличителност на по-ранната марка е причина да се счете, че не е налице сходство, което да доведе до объркване сред потребителите.

English version

The European Court ruling in Case T-174/10 and dismissed the appeal against the decision of the Appeal Board under which there is no similarity between the mark representing the letter A and another trademark A with two horns for classes 18 and 25.
According to the court there is very little visual and
conceptual similarity but the weak distinctness of the earlier mark is reason to consider that there is no similarity leading to confusion among consumers.