петък, 18 ноември 2011 г.

The 3rd Annual Francis Gurry Lecture - Трета годишна лекция на Francis Gurry

Третата годишна лекция на Директорът на WIPO г-н Francis Gurry беше проведена в Университета на Мелбърн, Австралия. Лекцията беше озаглавена De-linking intellectual property from exclusive rights.
Може да се запознаете с тази лекция във видеото по-долу.Лекцията засяга въпроса с монополното право, което се осигурява от интелектуалната собственост и което цели да стимулира иновациите. Но в наши дни свободното използване на знанията се превръща в изключително сериозен генератор за ново развитие. От тази гледна точка е интересно как интелектуалната собственост може да отговори на тези промени на средата.

English version

Third Annual Lecture of the Director of WIPO, Mr. Francis Gurry was held at the University of Melbourne, Australia. The lecture was titled "De-linking intellectual property from exclusive rights".
You can see this lecture in the video below.

The lecture addresses the question of a monopoly right which is provided by intellectual property and which aims to stimulate innovations. But nowadays the free use of knowledge becomes a very serious generator of new development. From this perspective it is interesting how intellectual property can respond to these changes in the
environment.