четвъртък, 17 ноември 2011 г.

Apple with a new weapon against it's competitors - Apple с ново оръжие срещу конкурентите си


Apple си осигури ново оръжие срещу конкурентите си на пазара на смарт телефони.
То се нарича- патент за софтуер касаещ технологията “Slide-to-Unlock”, която позволява съответното устройство да бъде отключено чрез плъзгане на пръста върху тъчскрийн дисплеят.
Патентът е озаглавен “unlocking a device by performing gestures on an unlock image”, информация за който може да бъде открита тук.
Интересното в случая е че подобни функции предлагат и конкуренти на Apple продукти, особено тези с платформата Android.
Може ли да означава това нова патентна война? Бъдещето ще покаже.
Някои специалисти в областта обаче използват този нов патент на Apple за да отправят нови критики към съществуващата патентна система в САЩ. Според запознати този патент не отговаря на критерия новост, тъй като вече съществува подобна технология използвана от шведска компания една година по-рано. Малките разминавания в двата софтуера обаче са били достатъчни на Американското патентно ведомство да регистрира патента на Apple.
информация IP Osgoode.

English version

Apple get a new weapon against its competitors on the market for smart phones.
It is called - a patent for software concerning "Slide-to-Unlock"
technology which allows the device to be unlocked by sliding your finger on the touchscreen.
The patent is titled "unlocking a device by performing gestures on an unlock image", for which information can be found here.
The interesting thing is that such features are offered by some competitors of Apple, especially those with Android.
Could this mean a new patent war? The future will show.
Some specialists, however, use this new patent to make a new criticism of the existing patent system in the U.S. According to well grounded in the IP field, this patent does not meet the criteria for novelty as this technology has been already used by the Swedish company a year earlier. Small variations in the software, however, were sufficient to U.S. Patent Office to register the patent owned by Apple.
information on IP Osgoode.