вторник, 1 ноември 2011 г.

Промишлената политика: засилване на конкурентоспособността

Икономическото възстановяване на ЕС от кризата е сравнително бавно и все още е нестабилно. Това намира израз в усещането за влошаване на състоянието на цялата европейска икономиката. Освен това са налице ясно изразени рискове за отрицателно развитие, произтичащи от финансовите пазари, повишаването на цените на енергията и суровините, както и от необходимостта от бюджетна консолидация. Промишлеността на ЕС все пак е в добро състояние и би могла да върне европейската икономика по пътя на растежа.

Сред държавите-членки се наблюдават съществени различия: средната производителност на труда в сферата на производството варира от почти 125 % брутна добавена стойност на заето лице в Ирландия до под 20 % — в България. Делът на иновативните предприятия варира от 80 % в Германия до 25 % в Латвия. По отношение на предоставянето на благоприятни условия за развитие на бизнес Финландия се нарежда на първа позиция, а Италия — на последна. На този фон с представеното днес съобщение държавите-членки се насърчават бързо да приложат политики за постигане на конкурентни нива, които да са съвместими с участието в еврозоната и вътрешния пазар.

Това изисква от държавите-членки ясни и координирани политики в сферите на промишлеността и МСП. За тази цел Комисията е готова да насърчава и наблюдава структурните подобрения, тъй като е налице спешна нужда от възстановяване на растежа на европейската икономика.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, заяви: „Европейската промишленост е в добро състояние и е готова да се състезава с конкурентите си. Поради забавянето на възстановяването обаче ние трябва да положим усилия да изведем конкурентоспособността и растежа на още по-преден план в политическата програма. Нуждаем се от структурни реформи, които целят да освободят потенциала на нашите предприятия — основите двигатели на възстановяването“.

Представеното днес съобщение е придружено от „Доклад за европейската конкурентоспособност за 2011 г.“ и доклад относно „Резултатите и политиките на държавите-членки в областта на конкурентоспособността за 2011 г.“ За повече информация:

Конкурентоспособност на промишлеността: „Промишлена политика за ерата на глобализация“

Пълният текст на публикацията може да откриете тук.
Публикация на Европейската комисия.