сряда, 2 ноември 2011 г.

Обзор на резултатите за индустриалните инвестиции в областта на научноизследователската и развойната дейност в ЕС


Новина от Европейската комисия:

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „Подемът в инвестициите на компаниите от ЕС в НИРД е положителен сигнал в момент, когато се стремим да увеличим растежа и заетостта в Европа чрез иновации. Това, че все още изоставаме от някои конкуренти на световната сцена, показва обаче, че трябва да подобрим още условията за бизнеса в съответствие с целите на Съюза за иновации. Необходимо е бързо да бъдат приети и да бъдат осъществени на практика наскоро обявените и намиращите се в процес на подготовка предложения на Европейската комисия във връзка с единния патент, стандартите, обществените поръчки и рисковия капитал.“

През 2010 г. американските компании се представят дори още по-добре от тези от ЕС — 10-процентно увеличение на инвестициите в НИРД (след спад с 5,1 % през 2009 г.). Компаниите от някои от азиатските държави продължават да бележат много силен ръст на инвестициите в НИРД, в т.ч. 29,5 % за китайските компании и 20,5 % за фирмите от Южна Корея. 1400-те компании от Обзора дават през 2010 г. работа на над 40 млн. души, което е увеличение с 3 % спрямо 2009 г. Анализът на тенденциите от последните осем години показва, че ръстът на заетостта в секторите с голямо участие на НИРД е като цяло по-голям от този в останалите сектори и се повлиява по-слабо от икономическия спад.

Над две трети от инвестициите в НИРД, направени от компаниите от ЕС, включени в Обзора, са от страна на компании, намиращи се в трите най-големи държави-членки, като немските компании показват най-висок ръст в рамките на една година (8,1%). Той се дължи най-вече на няколко компании от автомобилостроенето (Daimler, Volkswagen и BMW). Компаниите от Обединеното кралство бележат ръст на инвестициите в НИРД от 5,8 %, което е близко до средния за ЕС, докато френските компании постигат 3,8 %.

В други държави-членки по няколко крупни „играчи“ са в основата на голяма част от ръста на инвестициите в НИРД. Сред тях са Novo Nordisk (27,3 %) и Vestas (49,8 %) в Дания и Banco Santander (56,3 %), Telefonica (16 %) и Amadeus (33,2 %) в Испания.

Като добър пример са откроени някои бързо растящи компании, като TomTom (Нидерландия) от сектора на електронните изделия, Autonomy (Обединено кралство) и Gameloft (Франция) при софтуера и Morphosys (Германия) при биотехнологиите, които през 2010 г. постигнаха много добри резултати.

Контекст

Обзорът на резултатите за индустриалните инвестиции в областта на научноизследователската и развойната дейност в ЕС се публикува всяка година от Европейската комисия (ГД „Изследвания и иновации“ и Съвместния изследователски център) и съдържа информация за водещите 1400 компании в света (400 от ЕС и 1000 извън него), класирани по техните инвестиции в НИРД. Изданието измерва общата стойност на глобалните инвестиции на тези компании в НИРД без оглед на това къде реално се осъществява НИРД.

Съюзът за иновации е една от седемте водещи инициативи от стратегията „Европа 2020“ за интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. Целта на Съюза за иновации е да изведе науката в Европа на световно ниво и да премахне пречките пред иновациите — като скъпо патентоване, разпокъсаност на пазара, бавно създаване на стандарти и недостиг на умения — които не позволяват на идеите бързо да стигат до пазара. Друга от целите на инициативата е да промени радикално начина, по който общественият и частният сектор работят заедно, най-вече чрез партньорства за иновации между европейските институции, националните и регионалните власти и бизнеса.

За повече информация и пълен списък на компаниите от топ 50 вж. MEMO/11/705.