вторник, 15 ноември 2011 г.

European Court ruled in the case AYUURI NATURAL v AYUUR - Европейския съд излезе с решение по делото AYUURI NATURAL v AYUUR


Европейският съд излезе с решение по дело T-313/10 касаещо спор между заявена марка AYUURI NATURAL и по-ранна регистрирана марка AYUUR за класове 3 и 5.
Съдът анулира решението на Апелативния борд на OHIM, според което между двете марки няма объркващо сходство поради слабата отличителност на елемента AYUUR.
Европейския съд счита, че марките са сходни, като отхвърля довода за слабата отличителност на думата AYUUR, която няма връзка с ‘Ayurveda’, традиционна хиндуиска медицина.
Макар част от потребителите в Европа да са запознати с подобни алтернативни форми на медицина, те не представляват голяма част от публиката. Предоставените доказателства (няколко извадки от сайтове с информация за ‘Ayurveda’) не са достатъчно доказателство за да се счете, че значителна част от потребителите са запознати с този вид медицина.
Решението на съда може да откриете тук.
информация Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in Case T-313/10 concerning a dispute between a new trademark AYUURI NATURAL and an earlier registered mark AYUUR for classes 3 and 5.
The court annulled the decision of The Board of
Appeal according to which between the two marks there is no confusing similarity because of the weak distinctive element the word AYUUR.
The European Court considered that the marks are similar and rejects the weak distinctiveness of AYUUR which has no connection with 'Ayurveda' traditional Hindu medicine.
While only some consumers in Europe are aware of such alternative forms of medicine, they do not represent large part of the public. All evidences ( few web sites with information on 'Ayurveda') are not a sufficient evidence to consider that a significant proportion of consumers are familiar with this type of medicine.
The court decision can be found here.
Information Marques Class 46.