вторник, 1 ноември 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. America Invents Act: непредвидените последствия от патентната реформа.
За повече информация тук.

2. Как да отговорим на писмо за прекратяване на нарушението.
За повече информация тук.

3. Четвърта международна конференция „Творческите градове”, 24-26 ноември 2011 г., Мадрид.
За повече информация тук.


Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. America Invents Act: unintended consequences of patent reform.
For more information here.

2. How to respond to a letter of termination of an infringement.
For more information here.

3. Fourth International Conference "creative cities", 24-26 November 2011, Madrid.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.