сряда, 30 ноември 2011 г.

Licensing Policy in Italy - Лицензионна политика в Италия


Marques Class 46 публикува интересна статия за характерните особености на лицензионната политика относно търговските марки в Италия, както и сравнение с тази на марките на Общността.
Някои от по интересните изисквания касаещи лицензирането в Италия са:

- Патентното ведомство изисква декларация от лицензополучателя и лицензодателя относно лицензирането на марката. Възможно е да бъде предоставено и самото лицензионно споразумение. Преди вписването на лицензията в Патентното ведомство тя трябва да бъде регистрирана пред съответната официална финансова институция.

- Вписването на лицензията в Патентното ведомство струва 200 евро, аналогично на вписването на лицензия в OHIM.
Целият текст на публикацията може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 published an interesting article about the characteristics of the licensing policy regarding trademarks in Italy comparing with that of Community trade marks.
Some of the more interesting requirements in Italy are:

- The Patent Office requires the declaration from the licensor and the licensee concerning the trademark license. It could be granted and the license agreement itself. Before entering the license in the Patent Office register it must be filed with the competent fiscal authorities

- The entry of the license in the Patent Office costs 200 euros similar to the registration of a license in the OHIM.
The entire text of the publication can be found here.