вторник, 13 декември 2011 г.

"Най-доброто месо в града" или нещо повече - "The best meat in the town" or something more


Интересна новина от Швейцария. Търговец на месни продукти в страната започва да използва показаната визия за рекламно брандиране на ванове.
Рекламният слоган гласи: "Най-доброто месо в града".
Правителствената агенция отговаряща за рекламата в страната е сезирана веднага.
Според решението на Агенцията тази реклама е сексистка и обидна за жените. Поради това нейното използване трябва да бъде преустановено.
информация на Marques Class 46.

English version

Interesting news from Switzerland. A manufacturer of meat products in the country had begun to use the displayed image for an advertisement by branding vans.
The advertising slogan reads: " best meat in town."
The government agency responsible for advertising matters in the country was approached on the matter immediately.
According to the Agency's decision this ad is sexist and offensive. Therefore, its use should be discontinued.
information Marques Class 46.