четвъртък, 15 декември 2011 г.

Кратки IP новини от България и чужбина- IP news in brief from Bulgaria and abroad


1. Проектът на работен вариант на Национална стратегия за развитие на културата е изготвен при пълна прозрачност и при спазване на всички законови процедури.
За повече информация тук.

2. Petapator – разширение на Google Chrome, улесняващо търсенето на патентна информация в сайта на USPTO.
За повече информация тук.

3. IBM в битка с патентни тролове.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.


English version

1. The draft version of the National Strategy for Development of culture was prepared in a transparent manner and in compliance with all legal procedures.
For more information here.

2. Petapator - the extension of Google Chrome which facilitate the search for patent information in USPTO website .
For more information here.

3. IBM in the battle against patent trolls.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.