вторник, 20 декември 2011 г.

Нова номерация на патенти, дизайни и географски означения в Бразилия - New numbering of patents, designs and geographical indications in Brazil


The Patent Board (DIRPA) and the Department of Contracts, Records and Geographical Indications (DICIG) оповести новината, че въвежда нова номерация на патентите, дизайните и географските означения в Бразилия. Новата номерация ще отговаря на международните стандарти.
Промените влизат в сила от 02.01.2012 и се състоят в следното:

Новият модел на номерацията ще бъде:

BR ZZ XXXX YYYYYY K

където:

BR - означава Бразилия;
ZZ- означава вида на защитата;
XXXX- означава годината на заявката;
YYYYYY- означава номера на заявката;
K - означава номера на молбата;

информация на IP Tango.

English version

The Patent Board (DIRPA) and the Department of Contracts, Records and Geographical Indications (DICIG) announced the news that introduces a new numbering concerning patents, designs and geographical indications in Brazil. The new numbers will meet international standards.
Changes take effect from 02.01.2012 and shall consist of the following:

The new numbering model will be:

BR ZZ XXXX YYYYYY K

where:

BR-will means Brazil;
ZZ- will means the type of protection;
XXXX- will means the year of application;
YYYYYY- will means the application number;
K - will means the number of the application;

information on the IP Tango.