сряда, 11 януари 2012 г.

Доказателства за използване на марка в Турция - Evidences for use of a mark in Turkey


Marques Class 46 съобщава за интересен случай за доказване на използване на търговска марка в Турция.
Случаят касае опит за заличаване на марка на една турска медийна компания поради неизползване в рамките на 5 години. Според компанията макар тя да няма разрешение за излъчване на радио и телевизионни програми в Турция, нейните програми за които се използва марката са излъчвани по интернет от сайт ситуиран извън страната. Значителен брой турски потребители са посещавали нейните online програми.
Според решението на Апелативния съд подобен вид използване на една търговска марка е достатъчно за да се счете, че тя е използвана реално на територията на Турция.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reported an interesting case concerning the proof of use of trademarks in Turkey.
The case concerns an attempt of canceling a mark of a Turkish
broadcast company for non-use within 5 years. According to the company although it does not have permission to broadcast radio and TV programs in Turkey, its programs for which the mark has been used are broadcasted over the Internet from a site situated outside the country. A significant number of Turkish consumers are visiting its online programs.
According to the decision of the Court of Appeal this type of use of a trademark is sufficient to consider that it is actually used on the territory of Turkey.
More information can be found here.