петък, 6 януари 2012 г.

Goodyear Dunlop загуби спор за марка на Общността - Goodyear Dunlop lost dispute concerning Community trademark


Европейският съд излезе с решение по спор между Goodyear Dunlop и Sportfive GmbH & Co. KG.
Goodyear заявява QUALIFIER, като европейска марка за клас 12 - автомобилни гуми. Sportfivе подава опозиция на базата на свои по-ранни марки QUALIFIERS 2006 и 2008 QUALIFIERS за същия клас и стока.
Според решението на съда макар гумите да не са масов продукт, тяхната покупка не изисква задълбочени познания, така че оценката касае средно информираният потребител.
Стоките и при двете марки са идентични. Самите марки са частично идентични, годините 2006 и 2008 в по-ранните марки биха се възприели, като години на производството.
Поради това съществува вероятност от объркване на потребителите.
информация Marques Class 46.


English version

Goodyear
had filed an application for QUALIFIER as a Community trademark for Class 12 - tires. Sportfive filed opposition on the basis of its earlier marks QUALIFIERS 2006 and 2008 QUALIFIERS for the same class and good.
According to the Court even though the tires are not a mass consumption goods, the purchase itself does not require any deep knowledge, so that the evaluation concerns the average informed consumer.
The products for both marks are identical. The very names are partly identical, the years 2006 and 2008 in the earlier marks would be perceived as years of production.
Therefore, there is a likelihood of confusion of consumers.
information Marques Class 46.