петък, 20 януари 2012 г.

Иновации и конкурентноспособност в САЩ - Innovation and Competitiveness in the U.S.


Департаментът по търговия на САЩ публикува интересен доклад относно конкурентноспособността и иновационния капацитет на САЩ.
Според изводите от доклада САЩ трябва да засилят иновационната си активност в следващите години за да отговорят на засилващата се глобална конкуренция.
В доклада се сблъскват две основни заключения. От една страна се подчертава че ролята на правата на интелектуална собственост трябва да се засилват, което да бъде стимул за нови инвестиции и иновации. От друга страна се признава, че ключова роля за развитието на иновациите има свободния достъп до идеи и технологии.
Равносметката през последните години показва, че ролята на правата на интелектуална собственост се покачва но за съжаление това води до определен спад в иновациите.
Пълният текст на този интересен доклад може да откриете тук.

English version

The United States Department of Commerce published an interesting report regarding the competitiveness and innovative capacity of the United States.
According to the findings of the report the U.S. should strengthen its innovation activity in the coming years to meet increasing global competition.
The report also face two main conclusions. On the one hand, the role of intellectual property rights must be strengthened, which could be an incentive for new investment and innovations. On the other hand it is recognized that a key role in the development of innovation have free access to ideas and technologies.
The balance in recent years shows that the role of intellectual property increases but unfortunately this leads to a decline in innovation.
The full text of this interesting report can be found here.