четвъртък, 19 януари 2012 г.

PPH сътрудничество между Япония, Норвегия и Исландия - PPH between Japan, Norway and Iceland


Патентното ведомство на Япония стартира пилотна програма Patent Prosecution Highway (PPH) заедно с патентните ведомства на Норвегия и Исландия. Тази програма ще позволи на японските компании да получават по-бърза и лесна патентна защита в тези държави.
PPH е схема при която заявители на патенти от една държава, чиито заявки са одобрени, като патентноспособни могат да поискат закрила чрез по-бърза и лесна процедура в други държави участници във взаймната схема.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Patent Office of Japan launched a pilot program Patent Prosecution Highway (PPH) with patent offices in Norway and Iceland. This program will allow Japanese companies to get a quick and easy patent protection in those countries.
PPH is
a scheme whereby patent applicants whose applications have been assumed as patentable by a patent office are entitled to request, through a simple procedure, an accelerated examination of the corresponding applications in another patent office.
More information can be found here.