четвъртък, 26 януари 2012 г.

Samsung победи Apple в Хага - Samsung beat Apple in Hague


Апелативният съд на Хага излезе с решение по делото в което Apple претендираше, че дизайна на таблета на Samsung нарушава вече регистрирания дизайн на iPad.
Според решението на Апелативния съд двата дизайна притежават определени разлики. Съдът цитира решения на Европейския съд в тази насока, а именно PepsiCo / Grupo Promer case (Case C-281/10) и Sphere Time v OHMI - Punch ( T-68/10).
Според тези решения в подобни случаи за спор на дизайни определящо е дали потребителите са добре осведомени относно продуктите. Приема се че при такива казуси потребителите са с висока степен на информираност относно характеристиките на продуктите, включително и елементите на дизайна.
Поради това съдът определя, че дизайна на Samsung е в достатъчна степен различен от този на iPad.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The Court of Appeal of The Hague ruled on the case in which Apple claimed that the design of the Samsung tablet violates already registered design of iPad.
According to the decision of the Court of Appeal both designs possess certain small differences. The court cited the European Court in this regard, namely the cases PepsiCo / Grupo Promer case (Case C-281/10) and Sphere Time v OHMI - Punch (T-68/10).
According to these decisions in such cases of dispute one of the most important is to determining whether consumers are well informed about products. The Court assumed that in such cases, consumers have high awareness of the characteristics of products, including design elements.
Therefore, the Court determined that the design of the Samsung is sufficiently different from the iPad.
More information can be found here.