четвъртък, 9 февруари 2012 г.

Statistics from OHIM- December 2011 - Статистика от OHIM- Декември 2011


OHIM публикува статистика за заявените и регистрирани марки на Общността през месец декември 2011. Данните са както следва:


2011 2010
Community trade mark applications received 9 775 8 647
Community trade mark applications published 7 427 6 748
Community trade marks registered (certificates issued) 7 374 8 007Registered Community designs received 6 296 7 124
Registered Community designs published 4 715 4 457

English version

OHIM publishes statistics regarding applications and registrations of Community trade marks in December 2011. The data are as follows: