четвъртък, 23 февруари 2012 г.

Нова услуга на WIPO за насърчаване на лицензирането - WIPO's new licensing promoting service


От 01.01.2012 г. Международното Бюро на WIPO предлага нова услуга, разработена въз основа на препоръките от срещата на работната група по Договора за патентно коопериране (РСТ), състояла се през месец юни 2010 г.
Услугата има за цел създаване на система за насърчаване на лицензирането, включително и въвеждане на регистър, чрез който заявителите могат да изразят желанието си за лицензионна готовност. Услугата предоставя възможност за вписване на лицензионна готовност по международни заявки по РСТ.
За целта е създаден формуляр PCT/IB/382, чрез който до изтичане на 30 месеца от приоритетната дата на международната заявка всички заявители, за които лицензионната готовност представлява интерес, могат да подадат искане за вписване на лицензионна готовност. Искането ще бъде включено към библиографските данни на международната заявка към базата данни на СОИС PATENTSCOPE, но няма да бъде част от данните, свързани с публикацията на международните заявки.
Формулярът PCT/IB/382 не е част от задължителната форма PCT/RO/101.
Искането за вписване на лицензионна готовност няма да води до автоматично намаляване на таксите, събирани от националните ведомства при влизането в национална фаза.
информация Патентно ведомство на Р.България.

English version

Since 01/01/2012 the International Bureau of WIPO has offered a new service which was developed based on recommendations from the meeting of the Working Group on Patent Cooperation Treaty (PCT) held in June 2010
The service aims to provide a system to promote licensing, including the establishment of a register by which applicants may express their wish of license. The service allows the registration of a license willingness for international applications under the PCT.
For this purpose, it is created a form PCT/IB/382 through which by the end of 30 months from the priority date of the international application all applicants for that license who have an interest may submit a request for registration of a licensing
willingness. The request will be incorporated into the bibliographic data of the international application to the WIPO database PATENTSCOPE, but will not be part of the data relating to the publication of international applications.
PCT/IB/382 is not part of the mandatory form PCT/RO/101.
The application for registration of license will not automatically lead to reduction of the fees collected by the national authorities upon entry into national phase.

information Patent Office of Republic of Bulgaria.