вторник, 13 март 2012 г.

Рекорд при заявките на международни марки през 2011 - Record International Trademark Filings in 2011


WIPO оповести статистически данни относно заявените и регистрирани марки през 2011 година. На фона на продължаващата икономическа криза за повечето държави по света, през изминалата година има увеличение от 6,5% на заявките за международни марки в сравнение с 2010. Общият им брой за годината е 42 270 заявки.
Най-голямо увеличение на заявки за марки е имало в Русия ( +35,6%), ЕС ( +24,5%) и САЩ ( +15,5%).
Регистрираните международни марки са се увеличили с 8,5% в сравнение с 2010 и достигат до 40 711.
Най-много заявки за марки са подали Novartis (Switzerland), Philip Morris (Switzerland) и Boehringer Ingelheim Pharma (Germany).
Най-много регистрирани международни марки притежават Henkel (Germany), Janssen Pharmaceutica (Belgium) и Novartis (Switzerland).

Интересното тук е дали тази повишена активност при заявките за нови марки е сигнал за края на икономическата криза.
По скоро това е сигнал за предстоящото излизане от кризата. Обикновенно регистрацията на една марка продължава от 1 до 2 години приблизително. Повечето компании развиват стратегиите си за години напред и тази повишена активност за получаване на международни марки може да се разглежда, като част от техните стратегии за бъдеща експанзия на международните пазари.

English version

WIPO disclose statistics concerning applications and registrations of trademarks in 2011. Amid the ongoing economic crisis in most countries around the world, there is an increase of 6.5% of requests for international trademarks for the last year compared to 2010. The total number for the year is 42,270 applications.
The greatest increase in trade mark applications was in Russia (35.6%), EU (24.5%) and USA (15.5%).
The registered international trademarks have increased by 8.5% compared with 2010 and reached 40,711.
The largest number of trademark applications were filed by Novartis (Switzerland), Philip Morris (Switzerland) and Boehringer Ingelheim Pharma (Germany).
The largest number of registered international marks have Henkel (Germany), Janssen Pharmaceutica (Belgium) and Novartis (Switzerland).
The interesting thing here is whether this increased activity in requests for new brands is a signal to end the economic crisis.
This is a signal of imminent crisis. Usually the registration of a mark lasts from 1 to 2 years approximately. Most companies develop strategies for years to come, and this increased activity to obtain international brands can be considered as part of their strategies for future expansion into international markets.