четвъртък, 15 март 2012 г.

Съдебното дело продължава прекалено дълго- може да съдиш самият Съд - The case continues too long - you can sue the Court itself


Marques Class 46 съобщава за интересна промяна в законодателството в Германия относно провеждането на съдебни дела.
Според приетите наскоро промени ако едно дело продължи прекалено дълго засегнатата страна може да поиска компенсация от съда за претърпени вреди следствие от бавното съдопроизводство.
Първата стъпка е да се подаде официално оплакване до съда за забавянето. Ако в последствие процеса продължи да се бави се пристъпва към втората стъпка за компенсация.
Освен компенсация за морални вреди се дава възможност за компенсация и на материални вреди ако например компания участваща в съдебното дело е застрашена от фалит поради липсата на решение от съда.
Компенсациите обаче са в определени адекватни рамки, те не могат да компенсират загубена печалба например.
Новото законодателство е приложимо и по отношение на дела за търговски марки и промишлени дизайни.
Повече информация тук.

English version

Marques Class 46 reported an interesting change in legislation in Germany concerning the duration of the litigation.
According to the recent changes if one case continue for too long the affected party may claim compensation from the court for damages resulting from the slow proceedings.
The first step is to lodge a formal complaint to the court for the delay. If subsequently the process continues to delay it can be taken a second step for compensation.
In addition to compensation for moral damages, it is allowing a compensation for material damages and for instance if a company involved in the lawsuit is threatened with bankruptcy due to lack of decision by the court.
However, compensation may be appropriate only in certain frames, for
example they can not compensate lost profits.
The new legislation is applicable in respect of matters for trademarks and industrial designs.
More information here.