петък, 16 март 2012 г.

Регистрация на марка Norma в Швейцария - не може - Registration of trademark Norma in Switzerland - it is not possible


Интересен казус от Швейцария. Немската компания Norma Lebensmittelbetrieb GmbH & Co KG подава заявка за марка NORMA за почти всички класове стоки и услуги.
Патентното ведомство на страната отказва регистрация на марката, тъй като думата може да бъде разбрана от потребителите, като NORM ( Норма), поради което е описателна е не може да бъде регистрирана за всички стоки и услуги.
Федералният съд потвърждава това решение. Заявителят на марката твърди, че думата може да се разбере и като име на жена но съда не приема довода.
Това решение потвърждава изключително стриктната политика в Швейцария относно регистрацията на търговски марки.

English version

An interesting case from Switzerland. The German company Norma Lebensmittelbetrieb GmbH & Co KG filed trademark application for NORMA for almost all classes of goods and services.
The Patent Office of the country refused registration of the mark because the word can be understood by consumers as NORM (Norma), so that it is descriptive and can't be registered for all goods and services.
The Federal Court upheld that decision. Trademark applicant claims that the word can be understood as a woman's name but the court did not accept arguments.
This decision confirms the very strict policy in Switzerland on the registration of trademarks.