сряда, 18 април 2012 г.

Нов закон за марките в Гърция от октомври 2012 - New law on trademarks in Greece in October 2012


Както вече ви информирахме Гърция въвежда нов закон за търговските марки. Вече е ясно. Новият закон за марките в Гърция ще влезе в сила от октомври 2012. Новото законодателство променя коренно процедурата за регистрация на марки в страната, която става близка до тази на OHIM.
Част от новите моменти са:
- електронно подаване на заявки за марки;
- въвежда се опозиционна система със срок от 3 месеца.
- въвежда се възможността за изискване доказване използването на марка в процедурата по опозиция.
- процедурата по лицензиране на марки се улеснява.
- Enforcement Directive 2004/48 е имплементирана в закона.
Повече информация може да откриете тук.

English version

As we have already informed you Greece will introduce a new law concerning trademarks. Now it is clear. The new law will take effect from october 2012. The new legislation will dramatically change the procedure for registration of trademarks in the country which will become more close to that of the OHIM.
A part of the new points are:
- Electronic filing of applications for trademarks;
- Introducing the opposition system with a period of 3 months.
- Introducing the possibility of requiring proof use of a mark in the procedure of opposition.
- The procedure for licensing of trademarks is facilitated.
- Enforcement Directive 2004/48 is implemented in the law.
More information can be found here.