понеделник, 23 април 2012 г.

Apple и Samsung започват преговори - Apple and Samsung enter into negotiations


Apple и Samsung започват разговори за извън съдебно уреждане на съдебните спорове между тях. Между двете компании има повече от 20 съдебни дела касаещи патенти в множество държави по света.
В съдебното дело заведено в Калифорния, двете страни са се съгласили, да проведат разговори, на най-високо равнище за уреждане на спора. Най-вероятно в преговорите ще участват двете CEO на компаниите Tim Cook и Gee-Sung Choi.
В момента Apple и Samsung за абсолютните пазарни лидери в сегмента на смарт телефоните и таблетите.
Евентуално споразумение между тях няма да е лишено от логика. Това би спестило редица проблеми и за двете компании, включително и рискове от плащане на огромни съдебни обезщетения за ключови патентовани технологии.

English version

Apple and Samsung will start settlement talks about resolving the patent lawsuits between them. At that moment between these two companies exist more than 20 suits concerning patents in many countries worldwide.
In the lawsuit filed in California, both sides agreed to commence talks at the highest level. Most likely the negotiations will involved both CEO of the companies Tim Cook and Gee-Sung Choi.
Currently, Apple and Samsung are absolute market leaders in the segment of smart phones and tablets.
Any agreement between them will not be devoid of logic. This would eliminate many problems for both companies, including risks of payment of huge legal compensations for key patented technologies.