четвъртък, 19 април 2012 г.

Указания за предоставяне на доказателства относно марки във Великобритания - Guidelines for providing evidence of marks in the UK

Marques Class 46 съобщава за публикуваната практика на Патентното ведомство на Великобритания относно предоставянето на доказателствен материал под формата на проучвания и експертни показания в процедури касаещи търговски марки.
Едно от основните изисквания е че проучвания и експертни становище могат да бъдат представени само след одобрение от съответния експерт в Патентното ведомство.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 has reported for the published practice of the UKIPTO concerning the submission of evidence in the form of surveys and expert witnesses in the proceedings concerning trademarks.
A key requirement is that the surveys and expert witnesses can be presented only after approval by the expert in the Patent Office.
More information can be found here.