понеделник, 9 април 2012 г.

Регистрация на марки в Алжир - изисквания - Registration of Marks in Algeria - requirements


Afro Leo съобщи за едно важно изискване на Патентното ведомство на Алжир при подаване на заявки за търговски марки в страната.
Ведомството от скоро е започнало да изисква цветно сканирано копие на пълномощното за представителя по индустриална собственост, както и на самата заявка за марка.
Оригиналите на документацията трябва да бъдат изпратени на Ведомството в рамките на 3 месeца според предишната практика.

English version

Afro Leo noted about one important requirement of Algerian Patent Office concerning applications for trademarks in the country.
The Office has recently required colored scanned copy of the Power of Attorney plus the application for trademark. Original documents can be send within 3 mounts, according to the previous practice.