вторник, 17 април 2012 г.

SEVENTY the great outwear в Турция - SEVENTY the great outwear in Turkey


Съдът в Инстанбул взе решение по едно интересно дело относно регистрация на национална марка SEVENTY the great outwear. Притежател на идентична нерегистрирана марка се противопоставя на тази регистрация.
Съдът назначава експертиза. Според нея притежателят на по-ранната нерегистрирана марка не е доказал използване в страната на марката нито нейното рекламиране.
Съдът назначава и втора експертиза според която обаче притежателят на нерегистрираната марка SEVENTY the great outwear притежава регистрации за същата марка в множество други държави по света, които както Турция са членки на Парижката конвенция. Марката е широко използвана в тези държави. Поради това може да се приеме, че марката има статут на общоизвестна марка и трябва да получи закрила в страната.
информация Marques Class 46.

English version

The Court
in Istanbul has decided on an interesting case concerning the registration of national trade mark SEVENTY the great outwear. The holder of the earlier identical unregistered trademark opposed of this registration.
The Court requested an expert examination on the case. According to it, the holder of the earlier trade mark has not shown use of the unregistered trademark in the country or any brand advertising.
The court appointed a second examination, according to which, however, the holder of unregistered mark SEVENTY the great outwear holds many registrations for the same mark in other countries around the world which as Turkey are members of the Paris Convention. The mark is widely used in those countries.
Therefore, it can be assumed that the mark has well-known status and because of that should receive protection in the country.
information Marques Class 46.