понеделник, 30 април 2012 г.

Използване на марка за телевизионна програма - Using of a mark for TV program

Marques Class 46 съобщава за един интересен случай с доказване използване на регистрирана търговска марка в Португалия.
Телевизионен канал в страната регистрира марка OLÁ PORTUGAL за клас 38 - телевизионни програми. Конкурент на телевизията подава искане за заличаване на марката поради неизползване в период от 5 години.
Притежателят на марката твърди, че я е използвал под формата на определени моменти озаглавени OLÁ PORTUGAL, които за били част от неговата програма VOCÊ NA TV.
Според решението на съда използването на марката за специфични моменти част от една програма не представлява истинско използване на марката за клас 30 - телевизионни програми.
Заключението е основано на тълкуването на Директива 2010/13/EU и на извода, че специфичните моменти включени в една програма нямат самостоятелно съществуване в програмната схема на телевизията, като цяло.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reported one interesting case concerning evidences for use of registered trademark in Portugal. 
A TV Channel in the country had registered a trade mark OLÁ PORTUGAL Class 38 - TV programs. A rival television requested cancellation of the mark because it was unused for a period of 5 years. 
The proprietor maintained that he had used the trademark under the form of certain moments entitled OLÁ PORTUGAL which were part of his program VOCÊ NA TV. 

According to the court decision  using of the mark regarding to specific aspects of the program does not represent a genuine use of this trademark in Class 30 - TV programs. 
The conclusion is based on the interpretation of Directive 2010/13/EU and a deduction that the specific moments included in a program have no independent existence of the program schedule of television as a whole.

More information can be found here.