петък, 4 май 2012 г.

Интелектуалната собственост генерира 40 милиона работни места и 5 трилиона долара за американската икономика - Intellectual property generates 40 million jobs and $ 5 trillion to the U.S. economy

Американското патентно ведомство публикува интересен доклад, който има за цел да определи приблизително приносът на интелектуалната собственост в икономиката на САЩ.
Според изводите от доклада интелектуалната собственост засяга всеки елемент от американската икономика. Все пак 75 индустрии използват механизмите на интелектуалната собственост особено интензивно. Тези индустрии допринасят за създаването на 40 милиона работни места и 5 трилиона долара, което представлява 34,8% от БВП на САЩ.
Подобен тип доклади малко или много могат да бъдат определени, като относителни, тъй като създаването на работни места и БВП зависи от множество фактори.
Безспорно обаче може да се твърди, че иновациите и свързаната с тях интелектуална собственост и нейното целесъобразно управление неминуемо водят да положителни ефекти за икономиката.
Иновативността е способ за достигане до нови нива на бизнес развитието, а управлението на интелектуалната собственост се превръща в основно средство за правене на бизнес чрез иновации.
Лека полека интелектуалната собственост започва да се възприема не просто, като статична закрила чрез законодателството, а като активна бизнес платформа.
Докладът на USPTO може да откриете тук.

English version

The  U.S. Patent Office published an interesting report which aims to estimate the contribution of intellectual property to the U.S. economy.According to the findings of the report intellectual property affects every element of the U.S. economy. However, 75 industries using the mechanisms of intellectual property more intensively. These industries help for creating of 40 million jobs and $ 5 trillion, which represents 34.8 percent of the U.S. GDP.More or less similar type reports can be defined as relative because the job creation and GDP depends on many other factors.Undoubtedly, however, it can be hold that innovation and associated intellectual property and its appropriate management inevitably lead to positive effects on the economy.Innovation is a way to reach new levels of business development and management of intellectual property has become a major means of doing business through innovation.Slowly intellectual property began to be perceived not just as static protection through legislation, but as an active business platform.Report the USPTO can be found here.