сряда, 2 май 2012 г.

Могат ли рецептите да бъдат защитени? - Can recipes be protected?

Патентното ведомство на Великобритания публикува интересна статия относно една доста дискусионна тема, а именно: Могат ли да се защитят рецептурите?
Интелектуалната собственост предоставя различни средства за защита, като патентите, търговските марки, дизайните, авторското право, ноу-хауто и тн.
В случая с рецептите тяхната защита, като обект на интелектуална собственост е доста комплицирана.
Защитата на списък от съставки чрез патентното законодателство е невъзможна. Но е възможно защитата на процеса на приготвяне на продукта в чиято основа е рецептурата. Получаването на патент обаче изисква спазването на редица критерии, което не винаги е възможно.
Защитата на рецептите е възможна и чрез ноу-хауто и свързаното с него законодателство. Това обаче изисква цялостна организация включително и изграждане на системи за сигурност, които да предотвратят изтичането на информация за рецептата. Друг основен проблем при този подход е възможността конкурентите сами да съберат информация за рецептата чрез анализ на крайния продукт.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The UK Patent Office published an interesting article about a very controversial topic, namely: Can the recipes be protected? 
Intellectual property provides various tools for protection, such as patents, trademarks, industrial designs, copyright, know-how and so on. 
In the case of recipes their protection as intellectual property is quite complicated. 
Protecting the list of ingredients by patent law is impossible. But it is possible to protect the process of preparation which is based on the recipe itself. Obtaining a patent, however, requires compliance with a number of criteria, which is not always possible. 
The protection of the recipes is also possible via know-how and related legislation. However, this requires the whole organization including building security systems to prevent leaks of information regarding the recipe. Another major problem with this approach is the possibility of competitors alone to gather information on the prescription by analyzing the final product.More information can be found here.