понеделник, 21 май 2012 г.

Износ и интелектуална собственост - допускани грешки - Export and intellectual property - some errors

Патентното ведомство на Великобритания публикува интересна статия за грешките, които се допускат при износ на продукция във връзка с правата на интелектуална собственост. Най-общо те са:
1. Допускането че защитата на интелектуалната собственост е универсална - притежаването на IP права в една държава, не означава че те са валидни и в други държави по света. Защитата има териториален характер.

2. Допускането че законодателствата и процедурите за защита са еднакви навсякъде по света - това е често срещана грешка, която може да коства редица проблеми.

3. Липса на IP проучвания - факта че притежаваш права на интелектуална собственост в една държава не означава, че те са валидни в друга. Поради това е важно при навлизане на чужди пазари да се правят предварителни проучвания за да не се нарушат чужди IP права.

4. Закъсняла защита на IP права в чужбина - някои обекти като патентите могат да бъдат защитавани само в определен срок след първоначалното разкривана на информацията за тях. Това означава, че е нужно сериозна стратегия за тяхната международна защита за да не се окаже тя закъсняла.

Повече информация може да откриете тук.

English version
  
The UK Patent Office published an interesting article about the mistakes that are made in the case of exports of goods in connection with intellectual property rights. Broadly they are:1. The assumption that intellectual property protection is universal - the  ownership of IP rights in one country does not mean that they are valid in other countries worldwide. The protection is territorial in its nature.
2. The assumption that the laws and procedures for protection are the same everywhere - this is a common mistake that can cost a lot of problems.3.The  Lack of IP research - the fact that you own intellectual property rights in one country does not mean that they are valid in another.
Therefore it is important when developing business in foreign markets to conduct preliminary  researches in order identifies some foreign IP rights that can creates barriers.
4. Applying too late for IP protection abroad - some IPRs such as patents can be protected only in a certain period after the initial disclosure of information about them. This means that you need a serious strategy for their international protection if you don't be late.
More information can be found here.