понеделник, 28 май 2012 г.

Важно решение на Европейския съд относно авторското право върху компютърни програми - An important decision of the ECJ regarding copyright in computer programs


Наскоро Европейският съд излезе с едно важно решение относно авторските права върху компютърните програми, което е определящо и за воденето на софтуерни войни на базата на авторското право.
Делото SAS v WPL касае един основен въпрос - Имали авторско право върху програмния език и инструкциите?
SAS е водеща компания в разработването на софтуер. Тя създава своите продукти на базата на собствен програмен език наречен Base SAS. Всеки потребител може да използва този език за собствени нужди но неговите основни компоненти и инструкциите за използването му се държат под контрола на SAS.
Друга фирма за софтуер WPL създава софтуер, който позволява работа с програми написани чрез Base SAS. Фирмата създава и инструкции за използването на софтуера.
SAS завеждат съдебно дело за нарушаване на авторски права във Великобритания, след което делото стига и до Европейския съд.
Според решението на съда SAS нямат авторски права върху програмния език, функционалността на програмата и интерфейса. Съдът приема следното:
1)      Член 1, параграф 2 от Директива 91/250/ЕИО на Съвета от 14 май 1991 година относно правната защита на компютърните програми трябва да се тълкува в смисъл, че както функциите на компютърната програма, така и програмният език и форматът на файловете с данни, употребявани при работа с компютърната програма, за да се използват някои от функциите ѝ, не съставляват обективирана форма на програмата и съответно не се ползват от закрилата на авторското право върху компютърните програми по смисъла на тази директива.
2)      Член 5, параграф 3 от Директива 91/250 трябва да се тълкува в смисъл, че лицето, което е получило лицензирано копие на компютърна програма, може без разрешението на носителя на авторското право да наблюдава, изучава или изпитва функционирането на програмата, за да определи идеите и принципите, които са заложени в който и да е от елементите на програмата, ако извършва това, докато осъществява разрешени съгласно лиценза действия, както и действия по зареждане и пускане, необходими за използването на компютърната програма, и при условие че не нарушава изключителните права на носителя на авторското право върху тази програма.
3)      Член 2, буква a) от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкува в смисъл, че възпроизвеждането в компютърна програма или в ръководство за работа с тази програма на някои елементи, описани в защитеното с авторско право ръководство за работа с друга програма, може да съставлява нарушение на авторското право върху това ръководство, ако възпроизведеното е израз на собственото интелектуално творение на автора на защитеното с авторско право ръководство за работа с компютърната програма, което запитващата юрисдикция е компетентна да провери.
Пълният текст на решението може да откриете тук.

English version

Recently the European Court has issued an important decision concerning copyright on computer programs, which is crucial for leading of software wars based on copyright.
SAS v WPL case concerns a fundamental question - Have copyright on the programming language and the instructions (
training materials)?
SAS isone of  the leaders in the software market. The company creates its products based on its own programming language called Base SAS. Each user can use this language for its own needs but the main components and instructions for use them are kept under the control of SAS.
Another software company WPL created software that allow running of programs written under Base SAS. The company created and instructions for using of that software.
SAS filed a lawsuit for copyright infringement in the UK, then the case was send the European Court.
According to The court decision there is no copyright on the programming language, its functionality and interface. The Court held as follows:
  

1.      Article 1(2) of Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs must be interpreted as meaning that neither the functionality of a computer program nor the programming language and the format of data files used in a computer program in order to exploit certain of its functions constitute a form of expression of that program and, as such, are not protected by copyright in computer programs for the purposes of that directive.
2.      Article 5(3) of Directive 91/250 must be interpreted as meaning that a person who has obtained a copy of a computer program under a licence is entitled, without the authorisation of the owner of the copyright, to observe, study or test the functioning of that program so as to determine the ideas and principles which underlie any element of the program, in the case where that person carries out acts covered by that licence and acts of loading and running necessary for the use of the computer program, and on condition that that person does not infringe the exclusive rights of the owner of the copyright in that program.
3.      Article 2(a) of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society must be interpreted as meaning that the reproduction, in a computer program or a user manual for that program, of certain elements described in the user manual for another computer program protected by copyright is capable of constituting an infringement of the copyright in the latter manual if – this being a matter for the national court to ascertain – that reproduction constitutes the expression of the intellectual creation of the author of the user manual for the computer program protected by copyright.
The full decision can be found here.