петък, 15 юни 2012 г.

Разширен достъп до информация в BPO online и TM View

Новина от Патентно ведомство на Р.България:

"Като продължение на политиката за публичност, провеждана от Патентното ведомство, и с цел постигане на по-високо ниво на достъпност и прозрачност в работата на Ведомството и производствата в областта на марките и географските означения, както и с цел хармонизиране на подхода на Патентното ведомство с този на Ведомството за регистрация на марка и дизайн на ЕС OHIM, от 04.06.2012 г. Патентното ведомство разшири обхвата на достъп до марки и географски означения в услугите BPO-online и TMView.
Разширеният достъп обхваща всички „текущи състояния” на заявките за регистрация на марки/регистрираните марки, които се визуализират с възприетите от експертизата наименования и които са съобразени с промените в действащата нормативна уредба в тази област.
Към настоящия момент потребителите на услугите BPO-online и TMView вече имат достъп до 117 000 заявки/ регистрирани марки, което е с близо 42 000 повече в сравнение с периода преди промяната."