вторник, 26 юни 2012 г.

Няма сходство между марки Corona и Karuna - There is no similarity between trademarks Corona and Karuna

Европейският съд излезе с решение по дело T-357/10. Това дело касае опит за регистрация на европейска марка CORONA за клас 30 ( шоколад). Срещу тази заявка за марка е подадена опозиция основана на по-ранни марки KARUNA регистрирани в Литва, Латвия и Естония в клас 30. 
Според първоначалното решение на OHIM марката е отказана поради наличие на сходство с по-ранните марки. Решението е обжалвано и Апелативния борд го анулира. Доводите за това са че марките не са сходни да доведат до объркване сред потребителите.
Потребителите в прибалтийските държави са запознати с руския език. На кирилица Corona означава КОРОНА, която е сходна и на KARUNA. Въпреки това обаче, според OHIM няма доказателства, че потребителите биха асоциирали думата Корона или Korona със заявената марка Corona на латиница, която не се използва, като азбука в посочените държави.
Съдът потвърждава това решение, като също приема, че марките не са сходни. Поради тази причина съдът не разглежда и предоставените доказателства за известност на по-ранните марки Karuna в Латвия, Литва и Естония.
Решението на съда може да откриете тук.

English version

The General Court ruled in Case T-357/10. This case concerns an attempt for registration of  European trademark CORONA for Class 30 (Chocolate). Against this trade mark application was filed opposition based on earlier marks KARUNA registered in Lithuania, Latvia and Estonia in Class 30.
According to the initial decision of the OHIM the mark was refused because of similarity to the earlier marks. The decision was appealed and the Board of Appeal canceled it. The arguments for this were that the marks are not similar to cause confusion among consumers. 
Consumers in the Baltic States are familiar with Russian. On the Cyrillic Corona means КОРОНА (crown), which is similar to KARUNA. However, according to the Board there were no evidences which to show that consumers would associate the word Корана or Korona with the mark Corona in Latin, which alphabet is not used in those countries. 
The Court upheld that decision and also held that the marks are not similar. Therefore, the court did not examine the evidence of reputation of the earlier marks Karuna in Latvia, Lithuania and Estonia. 
The court decision can be found here.
information Marques Class 46.